in

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 budú o pamiatkach duchovného života

Ani tento rok nebude výnimkou a mesto Modra si opäť pripomenie svoje kultúrne dedičstvo. Stane sa tak vďaka Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. Tie sa uskutočnia 16. – 22. septembra 2013, v mestskej pamiatkovej zóne Modry.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným podujatím, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Toto celoeurópske podujatie organizuje Rada Európy a Európska komisia s cieľom zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu.

„Pohliadni na Modru, modravú nielenže po starom mene, oveľa správnejšie vedz, že ona blankytnou je. Zephyrus, Ceres, Flora i Bracchus zvádzali zápoľ, v snahe dať Modre čím viac: obilie, víno i kvet.“ (J. J. Schreiber)

Mesto Modra sa svojou bohatou kultúrnou tradíciou, pamätihodnosťami a historickým dedičstvom stáva klenotom Malých Karpát. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú príležitosťou, aby návštevníci i obyvatelia mesta Modry nahliadli aj do priestorov a domov, ktorých brány sú počas roka zatvorené.  Tohtoročnou témou DEKD sú Pamiatky duchovného života. Načrieme do viacerých odborov ako sú architektúra, pamiatková obnova, výtvarné umenie, kultúra spojená s vierou a iné. Prostredníctvom prednášok priblížime  ľuďom historické udalosti odohrávajúce sa v Modre v časoch minulých, predstavíme návštevníkom priestory a budovy, v ktorých sa tieto udalosti odohrávali.

Počas týždňa sa v navštevovaných pamiatkach budú organizovať špeciálne sprievodné podujatia, jedinečné výstavy, či koncerty alebo divadelné predstavenia. V poradí druhý ročník DEKD – „Bránami mesta Modry“ sa  uskutoční 16. – 22. septembra 2013.

Začiatok týždňa sa bude niesť v znamení slávnostného otvorenia druhého ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Vyberieme   sa na potulky slobodným kráľovským mestom a  400. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta de facto, si pripomenieme prostredníctvom čítania textov  z najstaršej knihy o Modre od autora Jána Juraja Schreibera.

Vernisáž výstavy grafických diel seleziána Leopolda Sersena priblíži rečou symbolov a náznakov evanjeliové témy, ktoré sú ukážkou vzájomného dopĺňania pôsobenia kňaza s činnosťou umelca. Priblížime si „náš chotár modranský“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho mesta a jeho kultúrnohistorického dedičstva. Odborný seminár venovaný systému mestského opevnenia v Modre z pohľadu histórie, možnosti obnovy, prezentácie a budúceho využitia a jeho významu v minulosti a dnes, bude za účasti prednášateľov z rôznych vedeckých oblastí motiváciou a podnetom na záchranu tejto hodnotnej pamiatky. Na konci týždňa sa uskutoční benefičný koncert venovaný záchrane najstaršej sakrálnej pamiatky v Modre – gotického kostola sv. Jána Krstiteľa. Seminár o pôvodne evanjelickom sirotinci, ktorý bol postavený podľa návrhu Dušana Samuela Jurkoviča, významnej osobnosti československej architektúry, ktorý Modru navštevoval a navrhol tu niekoľko stavieb, odhalí  príbehy stoviek slovenských sirôt či židovských detí v čase vojny.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva zavŕši nedeľný koncert, ktorý bude symbolizovať „bodku“ za príjemným týždňom venovaný nášmu mestu, jeho pamiatkam a dedičstvu, ktoré si vážime a chceme si ho chrániť.

„Kým budeš pevne stáť poctami slávená Modra i Kogel, chválu, čo rodisku dáš, dostaneš s úrokmi späť.“ (J. J. Schreiber)

Viac informácií o celom projekte postupne nájdete aj na webovej stránke projektu: www.mestosity.sk.

What do you think?

Modranské rádio už vysiela!

V Modre, pre dobrú vec záchrany a obnovy, opäť na chvíľu ožije miestny sirotinec