in

Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o cezhraničnej mobilite medzi Rakúskom a Slovenskom pod názvom „Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva podľa metodiky KOMOD na území Bratislavského a Trnavského kraja“. Cieľom projektu je získanie údajov o mobilite obyvateľov prihraničných regiónov na rakúskej aj slovenskej strane.

Mesto Modra bolo náhodne vybrané do tohto projektu. Týmto prosíme občanov mesta Modry, aby v rámci možností zodpovedali na otázky pracovníkov poverených funkciou zisťovania. Každý pracovník je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Zisťovanie sa uskutoční od 4. septembra do 13. decembra 2013.

Výsledky zisťovania budú podkladom pre efektívnu dopravnú politiku, cielené opatrenia v oblasti dopravy, dopravné prognózy a modelovanie dopravy. Za Vašu ochotu a ústretovosť vopred ďakujeme!

Viac informácií získate na adrese: http://www.statistics.sk/mobilita/.

What do you think?

Nedeľa na námestí bez áut a v duchu návratu do legendárnych šesťdesiatych rokov

Október v Malokarpatskej knižnici v Pezinku