in

Genius loci?

Modranský klenot, rímskokatolícky kostol  sv. Jána Krstiteľa, bol dlhé roky len zanedbaným miestom, ktoré je paradoxne monumentom tretieho najvýznamnejšieho cintorína  Slovenska. Stav kostola bol už natoľko chátrajúci, že sa skupina občanov, pod vedením Kataríny Machatovej, rozhodla vziať iniciatívu do vlastných rúk. V marci minulého roku tak vzniklo OZ s názvom ,,Združenie záchrany cirkevných pamiatok Modre“, a z kostola sa stala národná kultúrna pamiatka.

Našťastie sa OZ stretlo s pozitívnym ohlasom, na pilotný projekt záchrany tejto cirkevnej pamätihodnosti. Záujem odborníkov zvýšil pozornosť občanov, hlavne keď štúdie zistili, že historické korene siahajú až do 13. storočia. Každodenne tak máme pred očami najstaršiu sakrálnu pamiatku Modry, ktorá postupom času odhaľuje viac a viac skrytých tajomstiev. Stredoveké maľby vo viacerých vrstvách, baldachýnový oltár, baroková prestavba, či skutočnosť, že farský kostol dával mestu v minulosti nálepku prosperity, sú jednoznačne atraktívnymi faktami. Ďalej rozbehnutými postupmi výskumu sa vynára množstvo zaujímavých otázok. Reštaurátorské práce odkrývajú stále niečo nové, a „prekvapením“ archeologického výskumu, bude azda potvrdený predpoklad krýpt v podzemí.

To, že tento históriou nasýtený kostol, vzbudzuje pozornosť aj u širšej verejnosti, sa odzrkadlilo na exkurzii študentov „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Druhou, a zároveň neposlednou známkou vážnosti záujmu, je článok publikovaný v periodiku „Múzeá a pamiatky“, a to sa kostol len začal prebúdzať zo spánku.

Práca na tomto dlhodobom projekte obnovy, však prináša obrovskú ťažobu bariér, ktoré s ňou súvisia. Len doteraz vynaložené úsilie, si vyžiadalo trpezlivosť, a vytrvalú odhodlanosť zo strany OZ. Pozitívne ohlasy, hlavne starších občanov Modry, sú motivujúce, no na  realizáciu celého projektu, sú potrebné veľké kapacity najmä sponzorských finančných zdrojov. Vítaná je samozrejme aj pomoc v podobe dobrovoľníctva.  Ciele OZ sú predsa cieľmi Modry, a to zviditeľniť a zvýšiť váhu turizmu v meste, prostredníctvom navrátenia dôstojného výzoru. Modra, má z mnohých hľadísk jednoznačne čo ponúknuť. Je len na iniciatíve obyvateľov, ako naložia s príležitosťami, ktoré sa tu otvárajú. Obnova modranského kostola je cesta, akou si uctíme kultúrno-historické či cirkevné hodnoty, ktoré prežijú mnohé generácie. Zapojme teda všetky možne dostupné prostriedky, na záchranu monumentu mesta Modra.

Kontaktný mail:  zdruzenie.zachrany.modra@gmail.com
Katarína Machatová (zodpovedná osoba) tel. číslo.: 0905 477 237, 033/647 3518
Účet pre finančné príspevky:(Tatra Banka, a.s., 292 183 7656/1100)

OZ za pomoc vďačí:

Architektonicky-historický a reštaurátorský výskum zrealizovaný s finančnou pomocou Ministerstva kultúry  SR “Obnovme svoj dom“

Projekt finančne podporil:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Mesto Modra
  • KNOTT,Vino Dudo, Prochema

Grantové programy:

  • “Šanca pre Váš región” Nadácie Orange
  • “Tu sa nám páči, tu chceme žiť” Nadácie Baumit
  • Revia

Darcovia príspevku pri príležitosti benefičného koncertu, ako aj mnohí nemenovaní dobrodinci. (Text a foto: Lucia Mandincová)

Fotogaléria:

What do you think?

Želám si…ale až po reklame

Človek robí šaty…