in

Kľúč k cyklotrasám bránami mesta Modry

Cykloturistika a cyklodoprava sú jednou z ciest ako spropagovať a sprístupniť turistické zaujímavosti, pamätihodnosti, kultúru a históriu miest a obcí návštevníkom a turistom.  A keďže cestovný ruch je čoraz viac aj o zážitkovej turistike,  je cykloturistika a cyklodoprava dobrým nástrojom k získaniu financií pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí. Cieľovou skupinou sú okrem aktívnych športovcov – cykloturistov všetky vekové generácie vrátane rodín s deťmi.

Bratislavský samosprávny kraj zareagoval pri tvorbe strategických dokumentov na požiadavku „zdola“  – vinohradníkov a podnikateľov v cestovnom ruchu ako aj miest a obcí a zaradil do svojho programu pre najbližšie plánovacie obdobie 2014 – 2020 komplexný Projekt riešenia cyklotrás v regióne. Pre uvedené plánovacie obdobie je cykloturistika a zaradenie cyklodopravy  do integrovanej siete dopravy s prepojením na železničnú a autobusovú dopravu aj jednou z priorít Ministerstva dopravy. Bratislavský samosprávny kraj má záujem na prepojení Bratislavy a Trnavy v rámci siete integrovanej prepravy s hlavnými bodmi napojenia v mestách Svätý Jur, Pezinok, Modra a obci Šenkvice, kadiaľ je vedená železničná trať a autobusová preprava na všetky smery.  Bratislavský región je tiež súčasťou medzinárodnej dopravy s využitím prepojenia na cyklodopravu Rakúska, Maďarska a Čiech.

Preto pod koordináciou BSK sa v týchto dňoch uskutočňujú stretnutia na cezhraničnej, regionálnej, lokálnej úrovni ohľadom cyklotrás a ich uvedenia do reálneho života.  Odbory územného plánovania a životného prostredia, strategického rozvoja a cestovného ruchu na úrade BSK spolu s občianskymi združeniami a s Cyklokoalíciou aktívne pristupujú k hľadaniu najlepšieho a najefektívnejšieho riešenia prepojenia významných miest a obcí ako cieľových destinácií pre rozvoj cestovného ruchu.

Pre Modru bolo plánovacie obdobie 2007-2014 prípravnou fázou pre riešenie cykloturistiky a cyklodopravy navrhnutím trasovania s prepojením na susedné mestá a obce.  Hlavnou úlohou bolo zapojenie sa do siete cyklotrás v rámci regiónu, potom ich napojenie podľa cieľového záujmu ako napr. vinohradnícka cyklocesta (prepojenie regiónov Bratislava – Trnava), prírodné cyklotrasy v k. ú. Modry (sprístupnenie rekreačných oblastí v Modre – Harmónia, Zochova chata a  Kráľová) a zapojenie mestských cyklotrás  do siete (chápané ako cyklodoprava za prácou, do školy ako aj jedna z možností prepravy medzi mestami a obcami regiónu).

V tomto roku Modra nadväzuje na predchádzajúce plánovacie obdobie a preberá projekt Kľúč k cyklotrasám bránami mesta Modry ako I. etapu, v ktorej má vyriešenú celú sieť cyklotrás s prepojením na susediace obce. Projekčne máme pripravené prírodné cyklotrasy, ktoré sú riešiteľné s nižším finančným vkladom (ide najmä o cyklistické značenie a umiestnenie odpočívadiel v teréne s malými úpravami a spevnením povrchov). V II. etape  sa mesto sústredí na podrobnejšie spracovanie trasovania „Vinohradníckej cyklocesty na trase Bratislava – Trnava“, ktorá sprístupní okrem vinohradov aj vinohradnícke pivničky, prevádzky miestnych vinárov ako aj pamätihodnosti a atraktivity mesta. V tejto etape bude dôležité byť projekčne pripravení, aby sme mohli byť žiadateľmi o externé i cezhraničné zdroje na financovanie ich realizácie.

cyklotrasy_vinice

Pri projektovaní  je dôležité mať na pamäti vlastnícke vzťahy k pozemkom, po ktorých by mali viesť cyklotrasy, sledovať cieľové miesta a ich význam a atraktivitu pre návštevníka a turistu.  Treba tiež brať ohľad na bezpečnosť cyklistu ako účastníka cestnej premávky, zjazdnosť, bezpečný povrch a šírku trasy – cyklocesty. Neodmysliteľnou súčasťou štandardu je aj značenie a zabezpečenie servisu pre cyklistu.
Mesto Modra je aktívnym členom Občianskeho združenia Malokarpatský región, ktoré tiež bude presadzovať spoločné myšlienky riešenia cyklotrás a cyklodopravy v záujme podpory cestovného ruchu v regióne.

Budovaním cyklotrás  a zvýšením štandardu cyklistickej prepravy sa rozšíria možnosti a otvoria dvere či brány do miest a obcí ako cieľových destinácii cestovného ruchu pre všetky generácie a vekové skupiny.  Je to dôležitý krok k ďalšiemu zviditeľňovaniu regiónu a jeho tradícií, k zvýšeniu jeho návštevnosti, sprístupneniu rôznych atrakcií, rozvíjaniu vinohradníckej kultúry, podpore podnikateľov, rozvíjaniu pohybu v prírode a športu.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Malokarpatský festival vedy a techniky

Objednajte sa k lekárovi rýchlo a jednoducho cez internet