in

Malokarpatský festival vedy a techniky

Malokarpatský festival vedy a techniky (MFVAT) je súťažou odbornej tvorivosti vo vede a technike, ktorá prebieha formou posterových (plagátových) prezentácií samotných projektov a prezentácie ich výsledkov ústnou formou členom odbornej hodnotiacej komisie. Hlavným organizátorom MFVAT je AMAVET klub č. 944 IMPULZ pod vedením vedúcej Ing. Ingrid Kuníkovej. [quote_box_center]Súťaž je určená pre deti, žiakov 2.stupňa základných škôl a žiakom stredných škôl a gymnázií. Pre obce Báhoň, Budmerice, Častá, Slovenský Grob, Modra, Pezinok, Píla,  Šenkvice, Viničné, Vištuk[/quote_box_center]

Tento ročník sa uskutoční dňa 23. marca 2015 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre, Sokolská ul. č. 8,  pričom práce treba prihlásiť do 17. marca v prihlasovacom formulári prostredníctvom online registračného systému dostupného na webovej stránke http://www.festivalvedy.sk/.

Poslaním súťaže je:
1. Rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov vo vede a technike.
2. Vyhľadávať talentovaných žiakov s nadaním v jednotlivých vedných odboroch.
3. Podporovať zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom kreatívnej činnosti vo vede a technike.
4. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti.
5. Rozvíjať u žiakov schopnosť prezentovať výsledky svojej práce a samého seba.
6. Umožniť prezentovať výsledky svojej vlastnej práce aj na vybraných medzinárodných podujatiach podobného zamerania

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLY

I. Organizátor Malokarpatského festivalu vedy a techniky inak MFVAT
1. Hlavným organizátorom KFVAT je klub AMAVET. Koordinátorom KFVAT je vedúci AMAVET klubu, poverený predsedníctvom AMAVETu v úzkej spolupráci s koordinátorom Festivalu vedy a techniky (ďalej len koordinátorom FVAT), ktorý je zamestnancom AMAVETu.
2. Celoštátnemu finále súťaže predchádzajú regionálne kolá vo vybraných krajoch (mysliac VÚC) Slovenskej republiky.
3. Regionálne kolá majú výlučne odporúčací charakter, teda nie sú pre prihlásenie do celoštátneho kola súťaže záväzné.
4. Víťazi regionálnych kôl získavajú automaticky nomináciu na  krajské kolo  súťaže a potom, ak je projekt úspešný na celoštátne kolo tejto súťaže.
6. Termín uzatvorenia registračného systému pre prihlasovanie projektov je stanovený celoštátnou odbornou komisiou súťaže a zverejnený na príslušnej webovej stránke súťaže.
7. Po stanovenom termíne už nie je ďalej možné registrovať ďalšie súťažné
práce, ani vykonávať akékoľvek zmeny v prihlásených prácach študentov.
8. Každý súťažiaci potvrdzuje pri prihlásení, že práca, ktorú prihlasuje do súťaže je výlučne jeho duševným vlastníctvom a vypracoval ju samostatne, resp. pod dohľadom školiteľa (odborného garanta) projektu, s ktorým na jeho vypracovaní spolupracoval.
9. Organizátor preberá plnú zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže v duchu „fair play“, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.
10. Organizátor si vymedzuje právo vyradiť súťažný projekt zo súťaže pri zistení porušenia vyhlásenia o tom, že práca, ktorú súťažiaci prihlásil je jedine jeho vlastnou prácou, a že uviedol všetkých spoluautorov s ktorými v spolupráci daný projekt vypracoval.

II. Súťažné kategórie
1. Súťaž prebieha v nasledujúcich 11 súťažných kategóriách:
a) Biológia
b) Chémia
c) Elektrina a mechanika
d) Energia a transport
e) Environmentálne vedy
f) Fyzika a astronómia
g) Geovedy, Vedy o Zemi
h) Informatika a počítačové inžinierstvo
i) Matematika
j) Medicína a zdravotníctvo
k) Spoločenské vedy

2. O zaradení do jednej z vyššie uvedených súťažných kategórií rozhoduje súťažiaci, ktorý si súťažnú kategóriu volí sám a to pri prihlasovaní projektu v prihlasovacom formulári prostredníctvom online registračného systému dostupného na webovej stránke http://www.festivalvedy.sk/.

III. Registrácia a prihlasovanie účastníkov
a) Každý účastník, ktorý má záujem prezentovať svoj vedecko-výskumný projekt na MFVAT je povinný zaregistrovať sa najneskôr do dátumu 17.3. , kedy je  ukončená registrácia.
b) Registrácia sa vzťahuje aj na pedagogický dozor/doprovod, ktorý je povinný v prípade, ak žiak nie je plnoletý. Neplnoletý žiak sa môže zúčastniť KFVAT bez pedag. dozoru/doprovodu iba so súhlasom zákonného zástupcu.
c) Registrácia účastníkov a pedagogického dozoru prebieha výlučne elektronicky, vyplnením registračného formulára na internetovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk v sekcii “Krajské festivaly“, kde žiak zadáva požadované údaje vrátane údajov o projekte (názov, abstrakt…).
d) Dopravu na podujatie z miesta bydliska a späť si zabezpečuje a hradí každý účastník a ped. dozor individuálne. Prípadne tieto náklady môže zabezpečiť škola, ktorú navštevuje účastník a ped. Dozor.

e) Program
08:30 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie MFVAT (primátorom mesta Modra)
10.15 – 12.15 prezentácia a hodnotenie projektov a prác žiakov
11.00 – 12.00 program podujatia – divadelné predstavenie „Keby bol Štúr medzi nami“
12.15 – 13.00 obed
14.00 – 15.30 vyhodnotenie prác a projektov žiakov
13.00 – 16.00 program podujatia – Planetárium
16.00   ukončenie MFVAT

f) Keďže sa jedná o jednodňové podujatie so zahájením aj ukončením v ten istý deň, ubytovanie sa účastníkom neposkytuje.

IV. Strava
Každý zaregistrovaný účastník so svojim dozorom majú nárok na občerstvenie a obed.

V. Hodnotiaca komisia (HK), podklady pre HK, výsledková listina
Členov hodnotiacej komisie (ďalej len HK) navrhuje a konzultuje koordinátor MFVAT s koordinátorom FVAT. Odporúča sa, aby to boli pedagógovia s prírodovedným resp. technickým zameraním. HK sa skladá z členov, ktorých s konečnou platnosťou menuje koordinátor FVAT.
Prihliada sa na predpoklady uvedené v Organizačnom poriadku Festivalu vedy a techniky, ktorý je schválený a registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predsedu HK menuje koordinátor FVAT na základe dohody s koordinátorom MFVAT.
Podklady pre HK zahŕňajúce abstrakty zúčastnených projektov poskytuje koordinátor FVAT.
Za zostavenie výsledkovej listiny krajského Festivalu a správy z podujatia pre potreby predsedníctva AMAVET je zodpovedný koordinátor MFVAT.
Rozhodnutie Komisie o výbere, resp. zamietnutí postupu projektu na Krajský prípadne celoslovenský Festival je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať

VI. Hodnotenie projektov a postup na celoslovenský Festival vedy a techniky
Projekty sa hodnotia v zmysle Organizačného poriadku Festivalu vedy a techniky, pričom sa kladie dôraz na kreativitu autora a originalitu projektu, vedeckosť projektu, jeho technický zámer, schopnosti a zručnosti autora, porozumenie projektu autorom.
V rámci každého krajského FVAT je možné udeliť maximálne 5 postupov na celoslovenské kolo FVAT, s tým, že táto kapacita nemusí byť naplnená so zreteľom na kvalitu prezentovaných projektov. V rámci mladších vekových kategórií je možné udeliť v rámci systému motivácie špeciálne ocenenie poroty.
Udelený postup na celoslovenský FVAT umožňuje účastníkovi priamu účasť bez nutnosti prejsť ďalším výberom. Registrácia na celoslovenské kolo FVAT je však povinná. Ostatní účastníci, ktorým postup nebol v rámci krajského FVAT udelený sa však môžu napriek tomu registrovať aj na národný FVAT s tým, že musia prejsť výberom v 1. kole hodnotenia projektov na to, aby boli pozvaní na celoslovenský FVAT (viac info na www.festivalvedy.sk). V takýchto prípadoch HK poskytuje žiakom potrebné informácie o dopracovaní projektu.

VII. Prezentačný stánok pre súťažiacich
mfvat_2015_stanokV rámci prezentačného priestoru je pre každého účastníka zabezpečený stôl, stolička, prípadne elektrická prípojka (zabezpečuje koordinátor MFVAT), ak o ňu požiada prostredníctvom vyplneného registračného formulára. Sekretariát AMAVETu  v zastúpení AMAVET klub č. 944 IMPULZ zabezpečí kartónový poster na prezentáciu projektu.

VIII. Technické vybavenie a požiadavky
Pre potreby hodnotiacej komisie je vhodná samostatná miestnosť oddelená od prezentačných stánkov, ozvučenie pri slávnostnom otvorení/vyhodnotení ak sa jedná o väčšiu miestnosť, dataprojektor s premietacím plátnom v prípade realizácie prednášky a tiež stoly a stoličky v zodpovedajúcom počte. Technické vybavenie má v réžii koordinátor.
(Kontaktná osoba v prípade získania informácií: vedúca AMAVET klubu č. 944 IMPULZ Ing. Ingrid Kuníková: amavet944@gmail.com).

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Kľúč k cyklotrasám bránami mesta Modry