in ,

Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení Roku Ľudovíta Štúra

V pondelok (16. 9. 2013) podpísal minister kultúry Marek Maďarič a primátorka mesta Modry Hana Hlubocká, v priestoroch Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení osláv Roku Ľudovíta Štúra. Uvedené memorandum obe strany zaväzuje k vzájomnej spolupráci pri zabezpečení a realizácii celoštátnych osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa budú konať v roku 2015.


Ministerstvo kultúry sa podpisom memoranda zaväzuje, že do schváleného rozpočtu na roky 2014 a 2015 zaradí tieto priority podpory:

  • v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok a aktivity viažuce sa k osobnosti Ľudovíta Štúra a s ním spojené významné historické udalosti slovenských dejín,
  • v rámci dotačného programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií projekty zamerané na aktivity prezentujúce Ľudovíta Štúra a s ním spojené významné historické udalosti slovenských dejín,
  • v rámci dotačného programu Umenie projekty zamerané na umelecké stvárnenie života a diela Ľudovíta Štúra a s ním spojených významných historických udalostí a osobností dejín slovenského národa,
  • v rámci dotačného programu Pro Slovakia projekty prezentujúce život a dielo Ľudovíta Štúra v európskych štátoch, v ktorých pôsobil,
  • v rámci dotačného programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť projekty zamerané na aktivity prezentujúce Ľudovíta Štúra a s ním spojené významné historické udalosti slovenských dejín.

Mesto Modra sa v memorande zaväzuje, že:

  • v rámci svojej rozpočtovej politiky bude prednostne podporovať prípravu a realizáciu aktivít zameraných na zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v roku 2015 ako Roku Ľudovíta Štúra a v rámci rozpočtu mesta bude pamätať na finančné zdroje, ktorými sa tieto aktivity pokryjú,
  • poskytne ministerstvu súčinnosť pri spracovaní návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

What do you think?

Voľba predsedu a poslancov zastupiteľstva BSK

Festival dokumentárneho filmu v Pezinku