in

Modra hľadá piatich sprievodcov cestovného ruchu

Mesto Modra v kontexte podpory zvyšovania zamestnanosti v rámci projektu Nemotour hľadá potenciálnych piatich uchádzačov na pozície – Sprievodca cestovného ruchu.

Jednou z prioritných oblastí mesta je rozvoj kultúrneho turizmu a rozvoj Modry ako cieľovej destinácie cestovného ruchu. Tieto nosné aktivity sú financované práve zo zdrojov  projektu Nemotour. Prostredníctvom projektu Nemotour získalo mesto Modra v minulom roku dotáciu vo výške 154 400 eur na podporu rozvoja cestovného ruchu v Modre. V tomto roku prebieha realizačná časť projektu. V prvej etape realizácie budú sprístupnené kultúrne pamiatky mesta širokej verejnosti. Je naším cieľom, aby tieto pamiatky predstavovali návštevníkom vyškolení a odborne zdatní sprievodcovia, ktorí vzbudia záujem o históriu ako aj o samotné mesto Modra.

Uchádzači o absolvovanie kurzu Sprievodcu cestovného ruchu budú vybraní na základe osobného pohovoru. Následne, na základe zmluvy o spolupráci, budú môcť víťazní uchádzači vykonávať v rámci sprístupňovania pamiatok sprievodcovskú službu v meste Modra.

Pilotný projekt je financovaný zo zdrojov projektu Nemotour a spolufinancovaný Mestom Modra vo výške 6.000,-€.

Požiadavky na uchádzačov:

  • Všeobecný prehľad o meste a okolí.
  • Cudzí jazyk (AJ a/alebo NJ).
  • Komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť viesť skupinu.
  • Zodpovednosť.
  • Flexibilita.

Vaše žiadosti spolu s motivačným listom, životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete posielať do 15. februára 2014 na adresu: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo ich odovzdať v podateľni Kancelárie prvého kontaktu na Štúrovej 59 v Modre, prípadne v elektronickej podobe zaslať na e-mailovú adresu jarmila.haferova@modra.sk. Obálku alebo predmet emailu označte „Výberové konanie NEMOTOUR“.

What do you think?

Modra – Zámčisko má novú informačnú tabuľu

Národný týždeň manželstva