Pohľad zo sakristie kostola na cintoríne, na oltár