in

Ovocný chodník – Modranské Špígle

ovocny_sad_spigle00Modra bude mať svoj vlastný ovocný chodník. Slúžiť bude samozrejme všetkým. Na poslednom, predprázdninovom zastupiteľstve poslanci schválili vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na realizáciu projektu s názvom Ovocný chodník v Modranských Špígloch. Obyvatelia mesta sa tak dočkajú príjemnej oddychovej zóny, ktorá bude mať nielen náučný ale aj funkčný význam. Pôjde o zušľachtenie lokality v podobe výsadby ovocných drevín, umiestnenia lavičiek na oddych a v neposlednom rade umiestnenie informačných tabúľ o vysadených drevinách.

Samotný projekt opisuje tento návrh riešenia lokality takto:
Navrhované opatrenia nadväzujú na navrátenie pôvodných kultúr ovocných drevín typických pre túto oblasť, zlepšenie ekologickej a estetickej hodnoty krajiny. Cieľom je vyčistiť a sfunkčniť korytá melioračných kanálov nielen od odpadu z poľnohospodárskej činnosti, ale aj od náletových drevín.

Koncepčnou prebierkou vybrať z jestvujúcich porastov vhodné stromy a kry, ktoré doplnia plánovanú koncepciu výsadby ovocných drevín. Skosiť bylinnú etáž. Navrhovaná je výsadba stromoradí z ovocných stromov a krov. V prvej časti – melioračný kanál s retenčnou nádržou -je navrhovaný porast v severnej a severovýchodnej časti z oskoruše a čerešne, v južnej a juhozápadnej časti je to kombinácia čerešne, dule a orecha . Orech bude zasadený v mieste, kde je navrhnuté miesto pre lavičky. Lavičky sú situované v miestach s atraktívnym výhľadom do krajiny – pohľad na Kalváriu, úpätie Malých Karpát.

V zalomení trasy je navrhnutá informačná tabuľa s textom a obrazovou časťou pojednávajúcou o histórii vinohradníckej krajiny, jej typických ovocných plodinách, detailne budú spracované jednotlivé ovocné druhy. Okolie retenčnej nádrže bude vyčistené a ponechané, aby zarástlo prirodzenou bylinnou vegetáciou, ktorá sa bude rovnako ako aj okolia kanálov udržiavať pravidelným kosením. Trasa pokračuje cez vinohrady po jestvujúcej nespevnenej komunikácii a nadväzuje na druhú časť- melioračný kanál pri spevnenej komunikácii. Začiatkom tejto etapy trasy je nízky svah riešiaci terénny zlom medzi vinohradom a nespevnenou komunikáciou, ktorý je navrhnutý na osadenie vyššími ovocnými krami – mandľa, mišpuľa, drieň. Bodovo budú rozmiestené v ploche dule a broskyne.

Nadväzujúci melioračný kanál je opäť riešený alejovou výsadbou ovocných stromov – oskoruša a čerešňa . Po prebierke bude etáž krov dosadená ovocnými druhmi ako mirabelka, drieň a mandľa, doplnené budú aj jestvujúce kry- šípová ruža, trnka a hloh. Opäť budú v trase rozmiestnené lavičky a informačné tabule. Do budúcnosti sa v rámci projektov mesta Modra plánuje „Ovocný chodník v modranských Špígloch“ prepojiť s navrhovanými cyklotrasami a náučnou vinohradníckou cestou.

Pre zhrnutie uvádzame, že na uvedenom území budú vysadené tieto dreviny: Jarabina oskorušová, Čerešňa, Dula obyčajná, Orech kráľovský, Mirabelka, Mandľa obyčajná, Hloh jednosemenný, Mišpuľa obyčajná, Broskyňa, Ruža šípová, Trnka obecná, Drieň obyčajný.

Po celom území budú umiestnené moderné a funkčné prvky v podobe informačných tabúľ a lavičiek. Samozrejmosťou bude nádherný výhľad pozdĺž celej lokality. Realizátorom držíme palce a tešíme sa na prvú vychádzku práve sem.

What do you think?

TIP – Navštívte Parndorf a Neusiedler See

Fotoreport z Vína a levandule 2013