in ,

Pezinok bude mať Terminál integrovanej dopravy

Včera (1. 2. 2013) sa v Pezinku začali vykonávať stavebné práce predstaničného priestoru na Holubyho ulici, od križovatky s Jesenského a Moyzesovou v Pezinku. Ako prvé, prišli na rad obmedzenia pri prejazde, parkovaní, vývoze odpadu, zásobovaní a pohybu pre peších v tejto zóne.

Ako píše mesto Pezinok na svojej webovej stránke: „hlavným cieľom výstavby je vytvoriť dopravný uzol, ktorý umožní cestujúcim kontinuálne využívať viac druhov dopravy (vlakovú, autobusovú, individuálnu automobilovú, cyklistickú, pešiu), ktoré budú na seba nadväzovať práve v priestore Terminálu integrovanej dopravy a umožnia cestujúcim jednoduchší presun v rámci regiónu. Druhotný a nemenej významný efekt je skultúrnenie celého priestoru v okolí ŽSt. Pezinok.

V rámci výstavby Terminálu ID dôjde k úplnej prestavbe komunikácii, čím sa upraví organizácia dopravy v tomto úseku. Ďalej bude vybudované jedno hlavné parkovisko a pridružené parkovacie plochy v celkovom počte 64 parkovacích miest, vybuduje sa nove verejné osvetlenie, kamerový bezpečnostný systém, informačný systém s elektronickými tabuľami, nové zastávky autobusovej dopravy s prístreškami, kryté stojiská pre bicykle, osadia sa nové lavičky, odpadkové koše, tabule dopravného značenia a realizovaná bude aj výsadba zelene“.

Čo sa týka jednotlivých obmedzení počas výstavby, tu je ich presný popis:

Doprava na Holubyho ulici, v úseku pred železničnou stanicou, bude počas celej doby rekonštrukcie neprejazdná (vstup len pre vozidlá zásobovania a obyvateľov priľahlých nehnuteľností vo vymedzenom koridore podľa POV), čiastočne uzavretá od križovatky s Jesenského ulicou a Moyzesovou ulicou. Vjazd autobusov do predstaničného priestoru bude zakázaný, autobusové zastávky budú počas doby výstavby zrušené a premiestnené  na Jesenského ulicu. Parkovanie v predstaničnom priestore bude počas celej doby výstavby uzavreté. Prechod peších počas doby rekonštrukcie bude čiastočne obmedzený na trasy, podľa určenia realizačnej spoločnosti a stavbyvedúceho vo vymedzenom koridore poľa POV.

Konečný termín odovzdania terminálu sa predpokladá na november tohto roku.

Príloha: Výkres so situáciou a dopravným značením.

Fotogaléria:

What do you think?

Z histórie – Horná Brána v Modre

Spomienkový večer na Vysockého