× Podmienky používania Portálu PKNET (Terms of Service)
× Podmienky používania Portálu PKNET (Privacy Policy)
× Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)


PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU PKNET (TERMS OF SERVICE)

Tieto podmienky používania sú platné od 24.5.2018.

Ďa­ku­jeme Vám, že ste sa roz­hodli po­u­ží­vať naše Por­tály PKNET. Pre­čí­tajte si pro­sím tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia, pre­tože náš vzťah s Vami pri po­u­ží­vaní týchto portálov sa nimi bez­výh­radne riadi (ďa­lej len „Pod­mienky“). Po­kiaľ s tý­mito pod­mien­kami ne­sú­hla­síte, ne­mô­žete Por­tál po­u­ží­vať.

I. Úvodné usta­no­ve­nia

1. Tieto Pod­mienky upra­vujú po­u­ží­va­nie por­tálu PKNET – we­bo­vých strá­nok pre­vádz­ko­va­ných na vlastnej in­ter­ne­to­vej do­méne. Por­tál za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako sú v akom­koľ­vek čase do­stupné a pre­vádz­ko­vané na vyš­šie uve­de­ných do­ménach (ďa­lej len „Por­tál“).

2. Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom Por­tálov je fyzická osoba: Branislav Macháč. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „PKNET“, „Portál“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli redakcia portálu pknet.sk a modranet.sk.

3. Sú­čas­ťou Pod­mie­nok sú aj Pod­mienky ochrany sú­kro­mia a Co­okie po­licy a iné do­da­točné pod­mienky ke­dy­koľ­vek zve­rej­nené po­čas pre­vádzky Por­tálu, ako od­kaz v týchto Pod­mien­kach alebo iným spô­so­bom. Ak by bol roz­por me­dzi usta­no­ve­niami jed­not­li­vých pod­mie­nok uve­de­ných v pred­chá­dza­jú­cej vete tak ob­sah týchto Pod­mie­nok má pred­nosť.

4. Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním Por­tálu sú­hla­síte s pod­mien­kami, ktoré sú v nich ob­sia­hnuté.

5. Po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste podľa plat­ných pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky a kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie, opráv­nený s nami uzav­rieť platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Ak po­u­ží­vate Por­tál ako zá­stupca inej osoby po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste platne a účinne opráv­nený ta­kúto osobu za­stu­po­vať. Ak po­tvr­dzu­jete tieto Pod­mienky za spo­loč­nosť, alebo inú práv­nickú osobu, po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste opráv­nený za ta­kýto sub­jekt uzav­rieť s nami platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Po­kiaľ nie ste podľa kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie pl­no­letý alebo opráv­nený s nami uzav­rieť zmluvu na zá­klade týchto Pod­mie­nok bez sú­hlasu zá­stupcu po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že máte sú­hlas zá­kon­ného alebo iného zá­stupcu na po­u­ží­va­nie Por­tálu a po­tvr­de­nie a ak­cep­to­va­nie týchto Pod­mie­nok. Zá­ro­veň po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste schopný do­dr­žia­vať a pl­niť všetky pra­vidlá, pod­mienky, po­vin­nosti, zá­väzky, vy­hlá­se­nia a zá­ruky uve­dené v týchto Pod­mien­kach.

6. Tieto Pod­mienky pla­tia pre kaž­dého kto akým­koľ­vek spô­so­bom po­u­žíva Por­tál.

7. Sme opráv­není tieto Pod­mienky ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať. Takto zme­nené Pod­mienky budú platné a účinné mo­men­tom ich zve­rej­ne­nia na we­bo­vej stránke prí­padne mo­bil­nej ap­li­ká­cií Por­tálu (ak bude vy­tvo­rená) a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dým pri­hlá­se­ním sa do a po­u­ži­tím Por­tálu) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami. Ste po­vinný sa s no­vými Pod­mien­kami pred ďal­ším po­u­ží­va­ním Por­tálu obo­zná­miť.

8. Po­kiaľ ne­sú­hla­síte s aký­mi­koľ­vek pod­mien­kami uve­de­nými v týchto Pod­mien­kach, po­tom Por­tál nie ste opráv­nený po­u­ží­vať a mali by ste ukon­čiť po­u­ží­va­nie Por­tálu. Váš prí­stup k Por­tálu môže byť v ta­kej si­tu­ácii za­me­dzený. Ak ste ne­spo­kojný s akou­koľ­vek čas­ťou Por­tálu alebo jej fun­kci­ona­li­tou alebo so služ­bami, po­tom je­di­ným spô­so­bom vy­jad­re­nia ne­sú­hlasu je pre­stať Por­tál po­u­ží­vať.

9. Usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok sa v pri­me­ra­nom roz­sahu po­u­žijú aj pri po­u­ží­vaní nami vy­tvo­re­ných prog­ra­mov a ap­li­ká­cii ur­če­ných k prí­stupu na Por­tál na akých­koľ­vek za­ria­de­niach ke­dy­koľ­vek v bu­dúc­nosti.

II. Pod­mienky po­u­ží­va­nia Por­tálu

1. Po­u­ží­va­nie Por­tálu je možné až od 16 ro­kov veku. Ak ne­máte as­poň 16 ro­kov, ne­mô­žete Por­tál po­u­ží­vať.

2. Ako uží­va­teľ Por­tálu sa za­vä­zu­jete:

a) ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah, ktorý po­ru­šuje práva tre­tích osôb alebo je pro­ti­právny, han­livý, urá­ža­júci, ob­scénny, pod­vodný alebo inak ne­vhodný;

b) ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah, ktorý pro­pa­guje či už ot­vo­rene alebo skry­tou for­mou ná­si­lie a pod­ne­co­va­nie k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, ná­bo­žen­stva a viery, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo et­nic­kej sku­pine, zbrane a stre­livo, vojnu, al­ko­hol, faj­če­nie, uží­va­nie omam­ných lá­tok, lie­kov, je­dov a pre­kur­zo­rov, ero­tický, por­no­gra­fický alebo inak ne­vhodný ob­sah (vrá­tane det­skej por­no­gra­fie) alebo ob­sah ktorý inak ohro­zuje psy­chický, fy­zický a mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých, alebo môže na­ru­šiť ich emo­ci­onálny stav a ich du­ševné zdra­vie;

c) ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah ob­sa­hu­júci osobné alebo iden­ti­fi­kačné údaje inej osoby ako Vás ak ne­máte na ta­kéto po­u­ži­tie sú­hlas da­nej osoby;

d) ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu aký­koľ­vek škod­livý po­čí­ta­čový kód, sú­bory alebo prog­ramy, kto­rých úče­lom je na­ru­šiť alebo zne­mož­niť po­u­ží­va­nie Por­tálu alebo aké­ho­koľ­vek iného soft­véru alebo hard­véru;

e) ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu za­vá­dza­júce alebo fa­lošné údaje a in­for­má­cie, ktoré majú za cieľ vy­vo­lať omyl u os­tat­ných uží­va­te­ľov alebo za­kryť pô­vod pre­ná­ša­nej správy;

f) ne­pou­ží­vať Por­tál na odo­sie­la­nie alebo ší­re­nie akej­koľ­vek formy pro­pa­gá­cie alebo re­klamy tre­tích strán alebo ich pro­duk­tov a slu­žieb (vrá­tane ich we­bo­vých strá­nok, úč­tov na so­ciál­nych sie­ťach) vrá­tane vkla­da­nia tex­tov či vo­do­tlačí do vi­deí a ob­ráz­kov, ktoré nie sú vý­slovne po­vo­lené nami alebo na odo­sie­la­nie alebo ší­re­nie ne­vy­žia­da­ných emai­lo­vých správ;

g) ne­pou­ží­vať Por­tál akým­koľ­vek spô­so­bom na pre­vádzku alebo pro­pa­gá­ciu sú­ťaží, hier a stá­vok, po­sky­to­va­nie úve­rov, pô­ži­čiek alebo iných fi­nanč­ných pl­není, po­nuky práce, na ší­re­nie mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­lov, spa­mov, ho­axov, fa­loš­ných správ, pod­vo­dov alebo inak ne­vhod­ným spô­so­bom;

h) po­u­ží­vať Por­tál vý­lučne do­vo­le­ným spô­so­bom, v sú­lade s týmto Pod­mien­kami a/alebo plat­nými práv­nymi pred­pismi Slo­ven­skej re­pub­liky;

i) ďa­lej ne­pre­dá­vať, ne­pre­na­jí­mať, ne­pos­ky­to­vať za od­platu alebo be­z­od­platne Por­tál alebo jeho časť tre­tím oso­bám bez nášho sú­hlasu (napr. ako „cloud com­pu­ting“ alebo „soft­ware as a ser­vice“) alebo právo na po­u­ží­va­nie Por­tálu ako­koľ­vek ne­za­ťa­žiť.

III. Ako uží­va­teľ Por­tálu ne­smiete

a) zhro­maž­ďo­vať, spra­co­vá­vať alebo inak na­kla­dať s osob­nými údajmi alebo iným ob­sa­hom pat­ria­cim nám alebo iným uží­va­te­ľom Por­tálu pre aký­koľ­vek účel;

b) bez nami vý­slov­ného sú­hlasu po­u­ží­vať au­to­ma­tické pros­triedky a ná­stroje (ro­bo­tov) na pri­dá­va­nie ob­sahu do Por­tálu, roz­po­sie­la­nie správ os­tat­ným uží­va­te­ľom, ozna­čo­va­nie prís­pev­kov, pri­dá­va­nie ko­men­tá­rov alebo aké­koľ­vek iné au­to­ma­tické po­u­ží­va­nie Por­tálu bez ľud­ského zá­sahu uží­va­teľa;

c) bez nami vý­slov­ného sú­hlasu po­u­ží­vať au­to­ma­tické pros­triedky a ná­stroje (ro­bo­tov) na sťa­ho­va­nie, ana­lýzu a zís­ka­va­nie úda­jov, dát a ob­sahu Por­tálu, ich trie­de­nie alebo vy­uží­va­nie inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami alebo s našim sú­hla­som s vý­nim­kou ne­ko­merč­ných in­ter­ne­to­vých vy­hľa­dá­va­čov a ne­ko­merč­ných ve­rej­ných ar­chí­vov;

d) pri­dá­vať do Por­tálu ob­sah, ktorý ne­sú­visí s úče­lom pre­vádzky Por­tálu, najmä ne­smiete Por­tál po­ží­vať na ší­re­nie aké­ho­koľ­vek po­li­tic­kého, ide­olo­gic­kého alebo iného po­dob­ného ob­sahu;

e) pri­dá­vať do Por­tálu ne­re­le­vantný ob­sah, opa­ko­vane pri­dá­vať rov­naký alebo po­dobný ob­sah, za­hl­co­vať a pre­ťa­žo­vať ser­very a tech­nickú in­fra­štruk­túru, na kto­rých je Por­tál pre­vádz­ko­vaný;

f) pri­dá­vať rov­naký ob­sah do ne­vhod­ných ka­te­gó­rií alebo v rôz­nych lo­ka­li­tách alebo inak v roz­pore s po­kynmi na správne pri­dá­va­nie ob­sahu do Por­tálu;

g) ne­o­práv­nene pri­stu­po­vať k po­čí­ta­čo­vému prog­ramu, sys­té­mom, ser­ve­rom alebo in­fra­štruk­túre Por­tálu alebo iným našim sys­té­mom alebo vy­ko­ná­vať čin­nosť, ktorá ohro­zuje pre­vádzku Por­tálu, zni­žuje jeho kva­litu alebo na­ru­šuje jeho fun­kci­ona­litu;

h) po­kú­šať sa do Por­tálu pri­hlá­siť ako iný po­u­ží­va­teľ Por­tálu bez jeho vý­slov­ného sú­hlasu.

1. Ne­smiete po­u­ží­vať Por­tál spô­so­bom, že na svo­jich we­bo­vých strán­kach alebo na we­bo­vých strán­kach tre­tích osôb bu­dete umiest­ňo­vať od­kazy na nie­ktoré časti Por­tálu, in­di­vi­du­álne in­ze­ráty alebo prís­pevky bez nášho sú­hlasu alebo spô­so­bom, ktorým sme na ta­kýto účel ne­zria­dili.

2. Por­tál smiete po­u­ží­vať len spô­so­bom, ktorý sme na po­u­ží­va­nie Por­tálu vy­tvo­rili za po­u­ži­tia in­ter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, prí­padne pro­stred­níc­tvom nami vy­tvo­re­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie (ak bude vy­tvo­rená). Ne­v­stu­pujte do Por­tálu inak ako pro­stred­níc­tvom na to ur­če­ných prog­ra­mov a ro­z­hraní.

3. Po­u­ží­va­nie Por­tálu ne­smiete zne­uží­vať. Sme opráv­není po­za­sta­viť alebo zru­šiť podľa vlast­ného uvá­že­nia také po­u­ží­va­nie Por­tálu, ktoré by od­po­ro­valo týmto Pod­mien­kam alebo inak podľa nášho vlast­ného uvá­že­nia za­sa­ho­valo do pre­vádzky a po­u­ží­va­nia Por­tálu. Sme tiež opráv­není vy­ma­zať a od­strá­niť aký­koľ­vek Vami do Por­tálu po­skyt­nutý alebo na­hratý ob­sah.

4. Pri po­u­ží­vaní Por­tálu bu­dete pri­chá­dzať do styku s ob­sa­hom pri­da­ným os­tat­nými uží­va­teľmi Por­tálu, a preto nie sme v žiad­nom prí­pade zod­po­vedný za pres­nosť, správ­nosť, prav­di­vosť, úpl­nosť alebo bez­peč­nosť ob­sahu pri­da­ného inými uží­va­teľmi Por­tálu. Ob­sah pri­daný os­tat­nými uží­va­teľmi Por­tálu môže byť han­livý, urá­ža­júci, ne­slušný alebo inak ne­vhodný, pri­čom týmto be­riete na ve­do­mie a sú­hla­síte s tým, že nie ste opráv­nený a ani si ne­bu­dete voči nám uplat­ňo­vať aké­koľ­vek ná­roky a od­škod­ne­nie v sú­vis­losti s ob­sa­hom pri­da­ným inými uží­va­teľmi Por­tálu alebo tre­tími stra­nami.

5. Aké­koľ­vek re­štrik­cie uve­dené v tomto článku Pod­mie­nok pla­tia vo vše­obec­nosti ok­rem prí­pa­dov, ak je nie­ktoré po­u­ži­tie Por­tálu vý­slovne po­vo­lené vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi a v ta­kom prí­pade vý­lučne v roz­sahu ta­ké­hoto zá­kon­ného po­vo­le­nia.

6. V sú­vis­losti s po­u­ží­va­ním Por­tálu mô­žeme do jed­not­li­vých častí Por­tálu umiest­niť re­klamu tre­tích strán. Roz­sah umiest­ne­nej re­klamy sme opráv­není podľa vlast­ného uvá­že­nia me­niť a roz­ši­ro­vať. Ako uží­va­teľ Por­tálu dá­vate svoj sú­hlas s umiest­ňo­va­ním re­klamy v jed­not­li­vých čas­tiach Por­tálu.

7. Por­tál môže vy­uží­vať aj iné služby tre­tích strán. Po­u­ží­va­nie týchto slu­žieb môže byť upra­vené v pod­mien­kach po­sky­to­va­te­ľov týchto slu­žieb.

8. Por­tál môže ob­sa­ho­vať od­kazy na iné we­bové stránky a sú­bory. Ne­kon­tro­lujeme však ob­sah týchto we­bo­vých strá­nok a sú­bo­rov a nie sme v žiad­nom prí­pade zod­po­vedný za ich ob­sah, služby a ma­te­riály na týchto we­bo­vých strán­kach.

IV. Pod­mienky za­lo­že­nia a ve­de­nia uží­va­teľ­ského konta

1. Na Por­táli je možné za­lo­žiť si uží­va­teľ­ské konto. Uží­va­teľ­ské konto si mô­žete vy­tvo­riť vy­pl­ne­ním a odo­sla­ním re­gis­trač­ného for­mu­lára na Por­táli. Na vy­tvo­re­nie uží­va­teľ­ského konta mô­žete po­u­žiť aj ove­ro­va­cie služby tre­tích strán (Go­ogle+, Fa­ce­book Con­nect). Uží­va­teľ­ské konto Vám umožní po­u­ží­vať nie­ktoré ďal­šie fun­kci­ona­lity Por­tálu, prí­padne Vám umožní pri­stu­po­vať k nie­kto­rým čas­tiam Por­tálu, ktoré nie sú prí­stupné ne­za­re­gis­tro­va­ným zá­kaz­ní­kom.

2. Ak si vy­tvo­ríte uží­va­teľ­ské konto na Por­táli, pri­hlá­se­nie bude za­bez­pe­čené Vami ur­če­ným hes­lom. Od­po­rú­čame po­u­žiť heslo, ktoré ob­sa­huje kom­bi­ná­ciu veľ­kých a ma­lých pís­men, čís­lic a iných zna­kov ne­pri­ra­di­teľ­ných k Va­šej osobe alebo Vášmu kontu.

3. Vy­tvo­re­ním zá­kaz­níc­keho konta sú­hla­síte a bu­dete zod­po­vedný:

a) za po­skyt­nu­tie ak­tu­ál­nych, pres­ných a úpl­ných in­for­má­cii vy­ža­do­va­ných pri re­gis­trá­cii;

b) za za­cho­vá­va­nie pres­nosti, úpl­nosti a ak­tu­ál­nosti po­skyt­nu­tých in­for­má­cii;

c) za vy­ko­ná­va­nie všet­kých opat­rení k za­bez­pe­če­niu ochrany Vášho hesla a konta.

4. Po­kiaľ v rámci po­u­ží­va­nia Por­tálu umož­níte tre­tím oso­bám vy­uží­vať Por­tál pro­stred­níc­tvom Vášho konta, zod­po­ve­dáte za to, že tieto tre­tie osoby sa budú pri po­u­ží­vaní Por­tálu ria­diť tý­mito Pod­mien­kami. Po­ru­še­nie týchto Pod­mie­nok tý­mito oso­bami sa bude po­va­žo­vať za po­ru­še­nie týchto Pod­mie­nok Vami.

5. Ak máte po­cit alebo po­doz­re­nie, že bez­peč­nosť Vášho konta bola na­ru­šená a/alebo tre­tia osoba ne­o­práv­nene zís­kala prí­stup k Vášmu kontu, be­z­od­kladne pro­sím kon­tak­tujte našu redakciu. Ne­zod­po­vedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v sú­vis­losti s na­ru­še­ním bez­peč­nosti Vášho konta alebo v dô­sledku toho, že tre­tia osoba ne­o­práv­nene zís­kala prí­stup k Vášmu kontu.

6. Za­vä­zu­jete sa v ce­lom roz­sahu od­škod­niť nás a našich dodávateľov (dá­vate týmto sľub od­škod­ne­nia), za aké­koľ­vek straty, škody a ná­klady (vrá­tane ná­kla­dov na práv­nych zá­stup­cov), ktoré nám vzniknú alebo ktoré utr­pia v sú­vis­losti s tým, že ste po­ru­šili pod­mienky týchto Pod­mie­nok.

7. V prí­pade zru­še­nia alebo ob­me­dze­nia funkč­nosti Por­tálu v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami môže byť Vaše uží­va­teľ­ské konto za­blo­ko­vané alebo zru­šené a môže Vám byť za­me­dzený prí­stup k uží­va­teľ­skému kontu a aké­mu­koľ­vek ob­sahu konta. Nie sme po­vinný po zru­šení konta sprí­stup­niť Vám ob­sah uží­va­teľ­ského konta.

8. Ak si že­láte svoje konto zru­šiť alebo ho vy­ma­zať kon­tak­tujte nás pro­sím na gdpr@pknet.sk.

IV. Práva k Por­tálu a ob­sahu

1. Vý­luč­ným vlast­ní­kom a dr­ži­te­ľom všet­kých ma­jet­ko­vých práv a os­tat­ných práv du­šev­ného vlast­níc­tva k Por­tálu a akej­koľ­vek jeho časti, ob­sahu Por­tálu, ochran­ným znám­kam a lo­gám Por­tálu sme výlučne my.

2. Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním Por­tálu ne­na­do­bú­date aké­koľ­vek ma­jet­kové práva, li­cen­cie, sub­li­cen­cie alebo iné práva k Por­tálu (najmä nie právo upra­vo­vať, me­niť, za­sa­ho­vať do Por­tálu, spra­co­vať, adap­to­vať a vy­tvá­rať od­vo­dené diela, vy­tvá­rať kó­pie Por­tálu, Por­tál alebo jej kó­pie ďa­lej dis­tri­bu­ovať a pod.). Por­tál a všetky jeho sú­časti, vrá­tane gra­fic­kých prv­kov, ich roz­lo­že­nia, tex­tov, ro­z­hraní a iných sú­častí Por­tálu sú chrá­nené podľa práva Slo­ven­skej re­pub­liky a me­dzi­ná­rod­ných zmlúv v ob­lasti práv du­šev­ného vlast­níc­tva. Aké­koľ­vek po­u­ži­tie Por­tálu inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami vy­ža­duje náš pí­somný sú­hlas. Nie ste opráv­nený bez nášho sú­hlasu po­u­ží­vať značky a logá ani po­u­ží­vať iné gra­fické prvky Por­tálu.

3. Nie ste opráv­nený me­niť zdro­jový alebo stro­jový kód Por­tálu a sna­žiť sa o ich spätný pre­klad a ani inak za­sa­ho­vať do jej fun­kci­ona­lít.

4. Zod­po­ve­dáte za aký­koľ­vek ob­sah, ktorý do Por­tálu po­skyt­nete; najmä, že k ta­ké­muto ob­sahu máte právo, ktoré Vás opráv­ňuje ta­kýto ob­sah do Por­tálu na­hrať a po­skyt­núť. Všetky Vaše práva k ta­ké­muto ob­sahu zo­stá­vajú za­cho­vané (vrá­tane práv du­šev­ného vlast­níc­tva). Máme právo podľa vlast­ného uvá­že­nia pre­skú­mať aký­koľ­vek ob­sah, ktorý do Por­tálu pri­dáte.

5. Vy­hra­dzujeme si právo vy­ma­zať z Por­tálu aký­koľ­vek ob­sah, ktorý po­ru­šuje tieto Pod­mienky, vše­obecne zá­väzné právne pred­pisy alebo je inak v roz­pore s dob­rými mravmi.

6. Na­hra­tím alebo ulo­že­ním aké­ho­koľ­vek ob­sahu do Por­tálu nám ude­ľu­jete ne­výh­radnú, be­z­od­platnú, ča­sovo, geo­gra­ficky a vecne ne­ob­me­dzenú li­cen­ciu na po­u­ži­tie ta­ké­hoto ob­sahu akým­koľ­vek po­vo­le­ným spô­so­bom. Sú­hla­síte, že sme opráv­není v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety li­cen­ciu po­stú­piť na tre­tiu osobu ako aj ude­liť sub­li­cen­ciu v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety.

7. Po­kiaľ ste zis­tili, že aký­koľ­vek ob­sah Por­tálu po­ru­šuje Vaše vlast­nícke práva alebo práva du­šev­ného vlast­níc­tva alebo práva osoby, ktorú ste opráv­nený za­stu­po­vať, mô­žete nám túto sku­toč­nosť ozná­miť a žia­dať nás o od­strá­ne­nie ta­ké­hoto ob­sahu z Por­tálu. Nie sme po­vinní ta­kejto žia­dosti vy­ho­vieť ak:

a) ne­pred­lo­žíte všetky iden­ti­fi­kačné údaje Vás alebo vlast­níka alebo dr­ži­teľa práv k ob­sahu, kto­rého za­stu­pu­jete, vrá­tane kon­takt­ných úda­jov;

b) do­sta­točne vie­ro­hodne ne­pre­uká­žete, že Vy alebo osoba, ktorú za­stu­pu­jete, je vlast­ní­kom alebo opráv­ne­ným dr­ži­te­ľom práv k ob­sahu;

c) do­sta­točne presne ne­iden­ti­fi­ku­jete ob­sah, ktorý po­ru­šuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a ktorý žia­date od­strá­niť alebo k nemu žia­date ob­me­dziť prí­stup;

d) ne­pred­lo­žíte Vami pod­pí­sané vy­hlá­se­nie, že podľa Vášho naj­lep­šieho ve­do­mia ob­sah, ktorý žia­date stiah­nuť alebo ob­me­dziť po­ru­šuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a že nám na­hra­díte akú­koľ­vek škodu a ná­klady, ktoré nám vzniknú v dô­sledku toho, že vy­ho­vieme Va­šej žia­dosti o stia­hnu­tie alebo ob­me­dze­nie ob­sahu;

e) ne­pred­lo­žíte pí­somné pl­no­mo­cen­stvo alebo iný do­klad, ktorý pre­uka­zuje, že máte opráv­ne­nie za­stu­po­vať vlast­níka alebo opráv­ne­ného dr­ži­teľa práv k ta­ké­muto ob­sahu.

8. Žia­dosti o od­strá­ne­nie ob­sahu za­sie­lajte na ad­resu na­šej spo­loč­nosti alebo na emai­lovú ad­resu gdpr@pknet.sk.

V. Mo­di­fi­ká­cia Por­tálu

1. Vy­hra­dzu­jeme si právo ke­dy­koľ­vek zme­niť, do­pl­niť, po­za­sta­viť alebo ukon­čiť pre­vádz­ko­va­nie Por­tálu alebo akej­koľ­vek jeho časti. Ta­kisto si vy­hra­dzu­jeme právo pri­dať nové ob­me­dze­nia vzťa­hu­júce sa na po­u­ží­va­nie Por­tálu.

2. Nie ste opráv­nený do­má­hať sa akých­koľ­vek ná­ro­kov, škôd, strát alebo od­škod­ne­nia v sú­vis­losti so zme­nou, do­pl­ne­ním, po­za­sta­ve­ním alebo ukon­če­ním pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu alebo akej­koľ­vek jeho časti alebo v sú­vis­losti s Va­šim po­u­ží­va­ním Por­tálu.

VI. Zod­po­ved­nosť

1. Ne­pos­ky­tujeme žiadne z na­sle­dov­ných zá­ruk a vy­hlá­sení:

a) Por­tál bude po­sky­to­vaný včas, bez pre­ru­še­nia a bez chýb;

b) Por­tál bude kom­pa­ti­bilný a bude bez vád spo­lu­pra­co­vať s iným hard­vé­rom, soft­vé­rom, sys­té­mom alebo dá­tami;

c) chyby Por­tálu budú od­strá­nené riadne a včas;

2. Ne­zod­po­vedáme za vady Por­tálu a ne­pos­ky­tujeme zá­ruku za akosť Por­tálu (zmluvné strany vy­lu­čujú pô­sob­nosť § 562 Ob­chod­ného zá­kon­níka vo vzťahu k Por­tálu).

3. Por­tál pre­vádz­kujeme a po­sky­tujeme v stave v akom je (as is) bez akých­koľ­vek zá­ruk a vy­hlá­sení.

4. Ne­zod­po­vedáme za Vašu in­te­rak­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu s inými uží­va­teľmi Por­tálu re­a­li­zo­vanú pro­stred­níc­tvom Por­tálu alebo na jej zá­klade. Aké­koľ­vek ta­kéto vzťahy me­dzi Vami a inými uží­va­teľmi Por­tálu alebo tre­tími stra­nami uro­be­nými alebo re­a­li­zo­va­nými pro­stred­níc­tvom Por­tálu alebo na jej zá­klade vzni­kajú a sú uzat­vá­rané vý­lučne me­dzi Vami a ta­ký­mito oso­bami.

5. Naši pra­cov­níci, zá­stup­co­via a do­dá­va­te­lia v žiad­nom prí­pade ne­zod­po­ve­dajú za žiadne priame, ne­priame, ná­hodné alebo ná­sledné škody (vrá­tane uš­lého zisku), po­ško­de­nia dob­rého mena alebo dát vy­plý­va­júce z po­u­ží­va­nia Por­tálu, do­stup­nosti, spo­lie­ha­nia sa na uží­va­nie, vlast­nosti a fun­kcie Por­tálu, ne­mož­nosti uží­vať Por­tál, zmeny alebo za­blo­ko­va­nia Por­tálu a to i v prí­pade, že ste nás na túto sku­toč­nosť upo­zor­nili.

6. Ne­ne­sieme zod­po­ved­nosť za chy­bo­vosť, vý­luky alebo vý­padky Por­tálu, ktoré sú spô­so­bené chy­bo­vos­ťou, vý­lu­kami alebo vý­pad­kami Va­šich sys­té­mov, ve­rej­nej ko­mu­ni­kač­nej siete alebo do­dá­vok elek­tric­kej ener­gie.

7. Po­kiaľ je Vám na Por­tál po­sky­to­vaná ur­čitá zá­ruka podľa prí­sluš­nej ju­ris­dik­cie v ta­kom prí­pade Vám po­sky­tu­jeme vý­lučne zá­ruku v tomto roz­sahu a v os­tat­nom roz­sahu zá­ruku vy­lu­ču­jeme.

VII. Zá­ve­rečné usta­no­ve­nia

1. Nie ste opráv­nený pre­viesť alebo po­stú­piť aké­koľ­vek práva z týchto Pod­mie­nok na tre­tiu osobu bez nášho sú­hlasu.

2. Tieto Pod­mienky ob­sa­hujú úplnú a je­dinú do­hodu me­dzi Vami a nami ohľa­dom po­u­ží­va­nia Por­tálu a na­hrá­dzajú aké­koľ­vek pred­chá­dza­júce pí­somné alebo ústne do­hody alebo do­jed­na­nia me­dzi Vami a nami ohľa­dom po­u­ží­va­nia Por­tálu.

3. Žiadne ne­u­plat­ne­nie aké­ho­koľ­vek práva alebo ná­roku podľa týchto Pod­mie­nok z našej strany ne­zna­mená zriek­nu­tie sa alebo vzda­nie sa tohto práva a tak sme opráv­není ke­dy­koľ­vek ta­kéto právo alebo ná­rok uplat­niť.

4. Ak by nie­ktoré usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok a zmluvy uzat­vo­re­nej me­dzi Vami a nami mali byť ne­plat­nými už v čase jej uzav­re­tia, alebo ak sa stanú ne­plat­nými ne­skôr po uzav­retí zmluvy, nie je tým dot­knutá plat­nosť os­tat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok. Na­miesto ne­plat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok sa po­u­žijú usta­no­ve­nia Ob­čian­skeho zá­kon­níka, Ob­chod­ného zá­kon­níka, Au­tor­ského zá­kona a os­tat­ných plat­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky, ktoré sú svo­jím ob­sa­hom a úče­lom najb­liž­šie ob­sahu a účelu.

5. Pre do­ru­čo­va­nie elek­tro­nic­kých správ (e-mail) platí, že elek­tro­nická pí­som­nosť sa po­va­žuje za do­ru­čenú jej do­ru­če­ním do emai­lo­vej schránky ad­re­sáta.

6. Na zá­klade týchto Pod­mie­nok vzniká me­dzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spra­vuje práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­liky. Všetky spory tý­ka­júce sa ná­ro­kov vy­plý­va­jú­cich z týchto Pod­mie­nok alebo po­u­ží­va­nia Por­tálu či sú­vi­siace s tý­mito Pod­mien­kami alebo Por­tá­lom budú vý­lučne v kom­pe­ten­cii sú­dov Slo­ven­skej re­pub­liky. Vy aj my sú­hla­síme s tým, že ta­kéto spory budú pod­lie­hať ju­ris­dik­cii týchto sú­dov.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás mô­žete kon­tak­to­vať na ad­rese gdpr@pknet.sk.


PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU PKNET (PRIVACY POLICY)

Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 24.5.2018.

Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia. Preto si pro­sím po­zorne pre­čí­tajte tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia (ďa­lej len „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“).

Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných našim Portálom. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese gdpr@pknet.sk.

Ak sa v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žíva po­jem „pknet“, „my“, „nás“ a pod. majú sa tým na mysli naši pracovníci, zástupcovia, spolupracovníci a sprostredkovatelia.

Na účely týchto Pod­mie­nok majú na­sle­dovné pojmy tento vý­znam:

„Osobné údaje“ zna­me­najú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťa­hujú ku kon­krét­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, ktorá je iden­ti­fi­ko­va­teľná alebo by pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov mohla byť iden­ti­fi­ko­vaná a ktoré spracovávame na nie­ktorý z úče­lov uve­de­ných v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

„Pre­vádz­ko­va­teľ“ zna­mená kon­krétnu osobu, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov a je ním naša redakcia v sú­lade s týmto Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

„Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.

„GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.

„Por­tál“ zna­mená we­bové stránky, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne pknet.sk. Por­tál za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne.

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete.

Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že:

a) sa roz­hod­nete na nie­kto­rom Por­táli vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (NEWSLETTER);

b) vy­pl­níte Vaše údaje do re­gis­trač­ného for­mu­lára pre za­lo­že­nie uží­va­teľ­ského konta a tieto údaje odoš­lete;

c) sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však ne­môžeme re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť alebo ne­môžeme s Vami uzat­vo­riť zmluvu, ktorá vzniká re­gis­trá­ciou uží­va­teľ­ského konta.

Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a my sa budeme na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Ne­zod­po­vedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.

2. Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu

Ďalej môžeme zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:

a) in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na Por­tál, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;

b) dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek pri­stu­pu­jete k Por­tálu (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);

c) údaje o Va­šom po­u­ží­vaní Por­tálu;

d) in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;

e) in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach);

f) in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu. Vyš­šie uve­dené údaje sa stá­vajú Osob­nými údajmi v mo­mente kedy ich pri­ra­díme ku kon­krét­nej iden­ti­fi­ko­va­nej alebo iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, napr. v prí­pade po­u­ží­va­nia Por­tálu s pri­hlá­se­ným uží­va­teľ­ským kon­tom.

3. Osobné údaje, ktoré zís­kame od tre­tích osôb

Môžeme zís­ka­vať aj Osobné údaje od tre­tích osôb a tieto Osobné údaje kom­bi­no­vať s Osob­nými údajmi, ktoré sme zís­kali od Vás. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce Osobné údaje:

a) údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí (Go­ogle, META) ak ste sa roz­hodli zria­diť svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. V ta­kom prí­pade Vás pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete (Go­ogle, META) vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje pre­vádz­ko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete (Go­ogle, META) po­skytne nám.

Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame?

Ako Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

1. Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­nosti

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia re­gis­trač­ného for­mu­lára pri vy­tvo­rení a ve­dení uží­va­teľ­ského konta za úče­lom pl­ne­nia zmluvy me­dzi Vami a nami, ktorá vzniká vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta v sú­lade s Pod­mien­kami a pl­ne­nia jed­not­li­vých našich zá­väz­kov pri pre­vádzke Por­tálu v štan­darde a kva­lite sta­no­ve­nej nami, evi­den­cie zmluv­ných par­tne­rov, vy­ba­vo­va­nia pod­ne­tov a iných Va­šich po­žia­da­viek a na­šich zá­väz­kov.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie zmluvy, kto­rej zmluv­nou stra­nou je dot­knutá osoba.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom.

2. Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (NEWSLETTER);

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch a pro­jek­toch, a to ak ste si vy­tvo­rili uží­va­teľ­ské konto alebo ak ste na Por­táli po­žia­dali o za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Máme za to, že keď vy­pl­ňu­jete svoju emai­lovú ad­resu do for­mu­láru na Por­táli pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé.

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým zru­šíte svoje uží­va­teľ­ské konto alebo sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

3. Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky Por­tálu

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky Por­tálu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Por­tálu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia Por­tálu a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia Por­tálu (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tami a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky Por­tálu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít ako aj pl­ne­nie zmluvy, ktorá vznikla vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom.

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie Por­tálu však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne.

Mô­žete tiež od­strá­niť sú­bory co­okies, ktoré sa ulo­žili na Va­šom za­ria­dení. Mô­žete tiež zvo­liť pre­hlia­da­nie nášho Por­tálu v „pri­vát­nom re­žime“, ktorý ob­me­dzí roz­sah úda­jov ukla­da­ných sú­bormi co­okies. Bliž­šie in­for­má­cie o po­u­ží­vaní sú­bo­rov co­okies náj­dete tu.

4. Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb našich Portálov a po­sky­to­va­nia kli­ent­skej pod­pory.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok.

5. Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje?

Sprí­stup­ňujeme Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

a) ak nám taká po­vin­nosť vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb;

b) ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod..

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v našom mene. Všetci naši Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov?

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

1. Právo na prí­stup k úda­jom

Máte právo po­ža­do­vať od nás po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môžeme spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o

a) účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;

b) ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;

c) iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii, ak je to možné;

d) dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia;

e) práve po­ža­do­vať od nás opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov;

f) práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;

g) zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;

h) exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo po­ža­do­vať nás aby sme bez zby­toč­ného od­kladu opra­vili ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

3. Právo na vy­ma­za­nie

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zali Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

a) už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;

b) ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;

c) na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;

d) sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne,

e) je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo me­dzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo

f) boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti die­ťaťu).

4. Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia

Máte právo po­ža­do­vať nás aby sme ob­me­dzili spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:

a) na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho nám ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;

b) spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;

c) už ne­pot­re­bujeme Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;

d) ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým overíme, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

5. Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme Vám po­skytli Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby sme pre­niesli tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

6. Právo na­mie­tať

Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov nami vy­ko­ná­va­ných na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu.

7. Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.

Bez­peč­nosť

1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.

2. Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

3. Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú nami vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané. Nemáme žiadnu kon­trolu nad tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov.

Zmeny Pod­mie­nok

1. Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať.

2. Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na Por­táli a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu.

3. Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

Kon­tak­tujte nás

Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej ad­rese gdpr@pknet.sk.


PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES (COOKIES POLICY)

Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia Por­tálu PKNET.

Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom Por­tálov je fyzická osoba: Branislav Macháč. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „PKNET“, „Portál“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli redakcia portálu pknet.sk a modranet.sk.

Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies

1. pknet.sk na Por­táli po­u­žíva prog­ramy co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní Por­tálu a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní Por­tálu pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých por­tá­lov.

2. Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti Por­tálu ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.

3. pknet.sk a modranet.sk môže umiest­niť do Vášho za­ria­de­nia vlastné sú­bory co­okies, pri­čom in­for­má­cie a údaje zís­kané z týchto sú­bo­rov sa spra­vujú pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia (POS).

4. V rámci Por­tálu mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe Por­tálu.

5. Por­tál môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).

6. pknet.sk po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom:

a) sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít v po­ža­do­va­nej kva­lite a kom­forte pre uží­va­teľa, napr. au­to­ma­tic­kým pri­hlá­se­ním do uží­va­teľ­ského konta, zais­te­ním bez­peč­nosť po pri­hlá­sení, vkla­da­ním prís­pev­kov a ko­men­tá­rov a po­čí­ta­ním zo­bra­ze­nia a spus­te­nia vi­deí;

b) sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;

c) mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity Por­tálu a jeho zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na Por­táli či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;

d) za­brá­ne­nia zne­uži­tia Por­tálu a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.

7. Na Por­táli umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics, META), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) Por­tál po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Go­ogle+, META), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie Por­tálu a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na Por­táli. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a PKNET k ním nemá prí­stup.