in

Pozvánka na 44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Modry

Mesto Modra

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Modry, sa bude konať 6. novembra 2014 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Schválenie programu MsZ.
4. Schválenie udelenia Ceny mesta Modry.
5. Kontrola plnenia uznesení MsZ.
6. Správa HK z následnej fin. kontroly- LESY MODRA, s.r.o.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
8. Úprava rozpočtu Materskej školy.
9. Rozpočtové opatrenia a úprava programového rozpočtu.
10. Zmena účelu dotácie.
11. Žiadosti občanov a organizácií.
11a) Holekši Štefan.
11b) Holič Miroslav.
11c) Martinák, s.r.o. + Západoslovenská distribučná, a.s.
11d) Šamudovská Danka.
11e) Šteffeková Terézia.
11f) Vojčinák Ján.
11g) Západoslovenská distribučná, a.s.
12. Žiadosti o členstvo v MAS- OZ Malokarpatský región.
13. Interpelácie poslancov a rôzne.
14. Verejné vypočutie.
15. Záver.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Župná jeseň s jablkovým hodovaním

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku vo volebom roku 2014