in

Na rekonštrukcii námestia Ľudovíta Štúra v Modre sa intenzívne pracuje

Záver minulého roka sa niesol v znamení prerokovania návrhu riešenia námestia, spolu s predstavením technických riešení rekonštrukcie Stoličného potoka a rekonštrukcie vodovodného potrubia a kanalizácie. Na stretnutiach sa zúčastnili projektanti – autori návrhu a zástupcovia investorov – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. ako i Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Teší ma, že ste sa i vy občania, podnikatelia, alebo majitelia dotknutých nehnuteľností týchto stretnutí zúčastnili a vyjadrili svoj názor na navrhované riešenie formou pripomienok a otázok, čím bolo možné získať spätnú reakciu na správnosť a kvalitu celého projektu.


Čo je dôvodom rekonštrukcie
Dôvodom rekonštrukcie námestia je nevyhovujúci, až kritický stav Stoličného potoka, ktorý tečie v uzavretom kanáli pod námestím. Tento kanál má na viacerých miestach porušenú klenbu a prepadáva sa. Majiteľom a správcom potoka je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ďalším zámerom v tomto území je oprava vodovodného potrubia a kanalizácie zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Celkovo bude prácami zasiahnutých 60% povrchu námestia a priľahlých častí ulíc. Povinnosťou obidvoch investorov bude po skončení podzemných prác upraviť povrchy iba do pôvodného (asfaltového) stavu. Vzhľadom na rozsah prácami dotknutého územia sa mesto rozhodlo v súčinnosti s oboma investormi pokračovať v rekonštrukcii a revitalizácii námestia.


Časová etapizácia
Predpokladaný začiatok prác pripravovanej rekonštrukcie je naplánovaný na jar 2014 (marec, apríl) a celkový priebeh prác je rozdelený do štyroch etáp, pričom jedna etapa má podľa harmonogramu prác trvať 3-4 mesiace.

A. Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie je rozdelená do štyroch etáp:
1.etapa: Výstavba vodovodu a kanalizácie od Baštovej ulice po vodovodnú čerpaciu stanicu (ČS) Zlaté hrozno začne výstavbou vodovodu, pričom doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu a striedavá jednosmerná premávka bude riadená svetelnou signalizáciou. Po ukončení výstavby vodovodu bude možné posunúť jazdný pruh až po chodník, čím sa získa priestor pre pre výstavbu kanalizácie.
2.etapa: Výstavba kanalizácie a vodovodu od Štúrovej ulice (Hotel MKM)po Dukelskú ulicu.
3.etapa: Výstavba kanalizácie a vodovodu od Dukelskej ulice po ulicu Dr. Bodického.
4.etapa: Výstavba kanalizácie a vodovodu od ulice Dr. Bodického po Baštovú ulicu.

Videoanimácia

B. Rekonštrukcia Stoličného potoka
Rekonštrukcia Stoličného potoka je navrhnutá formou krytého profilu železobetónovej konštrukcie obdĺžnikového prierezu. Kapacita profilu potoka je dimenzovaná na 100- ročnú vodu s rezervou 12m3. Celková dĺžka úpravy krytého profilu je 770 m a 21 m v otvorenom úseku. Rekonštrukcia potoka je naplánovaná od Štúrovej ulice (Hotel MKM) po Hornú ulicu. Stavba sa bude realizovať po etapách v smere proti toku. Výstavba bude koordinovaná s ďalšími stavebnými aktivitami v predmetnom území. V súčasnosti prebieha výberové konanie dodávateľa stavby vo fáze vyhodnocovania ponúk, následne bude verejné obstarávanie ukončené. V rámci rekonštrukcie uvedených sietí uskutočnia revízie na svojich zariadeniach aj ostatní správcovia inžinierskych sietí. Predpokladané ukončenie prác rekonštrukcie a revitalizácie spomínaných priestorov a častí je plánované v roku 2015.

C. Rekonštrukcia povrchov námestia
Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu riešenia priestoru námestia a priľahlých častí ulíc pre územné rozhodnutie. Návrh urbanistického a architektonického riešenia vychádza z podmienok stanovených Krajským pamiatkovým úradom, ako i z podmienok rešpektujúcich dopravné normy pre dané územie. Cieľom riešenia je vytvoriť hodnotný mestský priestor, ktorý bude zhodnocovať potenciál územia a zároveň reflektovať nároky obyvateľov na jeho využitie ako kultúrno-spoločenského centra mesta. Súčasťou rekonštrukcie je i riešenie dažďovej kanalizácie, osvetlenia, malej architektúry (návrh mobiliáru) a zelene. Počas prerokovania bolo často kladenou otázkou odvodnenie, resp. odkanalizovanie historických pivníc pod domami na námestí. V tejto súvislosti pripravujeme zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa tejto problematike bude venovať, aby sme mohli návrh riešenia zahrnúť do realizačného projektu revitalizácie námestia. V súčasnosti prebieha prerokovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s dotknutými organizáciami a rovnako je dokumentácia prístupná pre všetkých občanov na kontaktných miestach uvedených v závere.


Financovanie
Keďže ide o tri stavby a troch investorov, financovanie bude z rôznych zdrojov. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je investorom opravy potoka, bude stavbu financovať s podporou Kohézneho fondu (KF), Operačného programu životného prostredia/ochrana pred povodňami (ŠR). Celkové oprávnené náklady projektu: 2 800 000€ (80% KF, 15% ŠR, 5% vlastné zdroje). Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. bude rekonštrukciu financovať z vlastných zdrojov. Mesto Modra v súčasnosti spracúva finančný plán získania finančných zdrojov. Zámerom je uchádzať sa o peniaze z európskych fondov, resp. z iných grantových schém.

Doprava počas rekonštrukcie
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra si vyžiada zásadne zmeny v organizácii dopravy, a to nielen v našom meste, ale aj v širšom kontexte v rámci regiónu. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú územia od Starej vinohradníckej školy po otvorené koryto potoka pri Hoteli MKM. Práce sa budú robiť etapovite. Najzložitejším úsekom je Horná ulica, ktorá sa bude robiť na viacero etáp a z toho dôvodu bude rozkopaná v prvej etape rekonštrukcie vody a kanalizácie a následne v štvrtej etape rekonštrukcie potoka. Celkovo treba dlhodobo rátať s obmedzenou dopravou na námestí a časti Štúrovej ulice, Hornej ulice a časti Dukelskej ulice. Rekonštruované územie nebude prejazdné pre žiadnu tranzitnú dopravu a mesto Modra nebude celkovo prejazdné pre tranzitnú ťažkú nákladnú dopravu nad 7,5 tony, s výnimkou autobusovej dopravy. Obchádzková trasa je navrhnutá v samostatných jednosmerných jazdných pruhoch (viď obrázok), doplnená záchytnými parkoviskami. Počas celého obdobia stavebných prác bude doprava v úseku od Baštovej ulice po Starú vinársku školu vedená jedným jazdným pruhom a regulovaná svetelnou signalizáciou.

Zmeny v doprave sa dotknú aj cestujúcich autobusmi. Počas rekonštrukčných prác bude hlavný prestupový uzol autobusovej dopravy premiestnený z námestia Ľ. Štúra pred Obchodný dom na Dukelskej ulici. Autobusy budú premávať podľa platných cestovných poriadkov jednotlivých prepravných spoločností po vyznačených obchádzkových trasách v meste. Ostatné zastávky budú fungovať bez zmien a obmedzení.

Dôležité kontakty a viac informácií
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu ako aj podrobnejšie informácie sú k dispozícii počas stránkových hodín v kancelárii Prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra. Ďalej na
Mestskom úrade Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra. Zriadené boli aj infolinky: 033/ 6908 333, 033/ 6908 300, 033/ 6908 317 a mail: namestie@modra.sk.

Viac informácii získate na webovej stránke mesta Modry.

What do you think?

Ples seniorov 2013

Modra – Zámčisko má novú informačnú tabuľu