in ,

Stretnutie rytierskeho rádu vína OEVE v Modre

Príhovory zástupcov rytierskeho rádu vína

V sobotu, 13. 9. 2014, po podujatí Víno a Jazz, v rámci kultúrnej jesene v Modre, pripravilo mesto akciu s názvom Slávnosť vína. V rámci nej mohli návštevníci kultúrneho domu v Modre ochutnať desiatky druhov vín, z produkcie miestnych vinárov. Na slávnostnom otvorení sa okrem predstaviteľov mesta zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest, doboví hudobníci a rytieri vína.

Po oficiálnych príhovoroch a prípitku sa program cez historický sprievod mestom presunul do nemeckého evanjelického kostola v Modre. Tu bola všetka pozornosť sústredená na slávnostnú inauguráciu nových a už existujúcich členov rytierov vína. Nový členovia dostali medaile s insígniami rádu a existujúci boli pasovaní do vyšších stupňov prísažného členstva.

Istotne si väčšina z Vás kladie otázku, kto sú rytieri vína a odkiaľ k nám prišli.

Ide o členov rytierskeho rádu, známeho tiež pod skratkou EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav. Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333, v druhej perióde z roku 1468 a z roku 1984 v tretej perióde, kedy Habsburgovci odovzdali rád sv. Juraja pre ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od eisenstadtského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov. Je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte. Okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje priateľstvo a mier medzi spoločenstvami.

Opiera sa o štyri základné piliere:

  1. geopolitický – ide o posilnenie európskej identity, spolupatričnosti, tradičných európskych hodnôt, priateľstvo medzi národmi a zachovanie mieru na svete,
  2. osobnostno-mravný – pestovanie ušľachtilého ducha človeka, kultivovaním jeho dobrých vlastností, potláčaním negatívnych ako je závisť, nenávisť, nepriateľstvo a zameranie sa viac na prospešnosť a nie iba na zisk,
  3. nábožensko-ekumenický – pestovanie a posilnenie hodnôt ako kresťanských, tak i pozitívne orientovaných vierovyznaní,
  4. úcta a obdiv k prírode – zasadzuje sa za rozvoj najušľachtilejšieho symbolu prírody akým je vinič a jeho produkt – víno. Zdokonaľovanie a uplatňovanie vedy, výskumu, výroby a kultúrneho využívania a organizovania stretnutí a ducha povznášajúcich konzumácii vína.

Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze „rytier vína“ sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky – IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI – „Na počesť boha a na počesť vína“, alebo „Na slávu božiu a na slávu vína“. Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Modre vo volebom roku 2014

Župná jeseň s jablkovým hodovaním