in

Voľba predsedu a poslancov zastupiteľstva BSK

Po štyroch rokoch majú občania opäť možnosť udeliť mandát zvoleným zástupcom, ktorí budú rozhodovať na úrovni regiónu v mnohých dôležitých oblastiach nášho života. Samosprávne kraje majú široké kompetencie v oblasti školstva, kultúry, sociálnych vecí, dopravy, či zdravotníctva. Rovnako majú možnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja a operujú s finančnými prostriedkami z našich daní. Predseda NR SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov na sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7:00 do 22:00 hodiny.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania SR a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Volič hlasuje osobne, po preukázaní svojej totožnosti, vo volebnom okrsku, do ktorého je zaradený podľa adresy svojho trvalého pobytu. V prípade, ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, môže požiadať príslušnú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej schránky.

Volebné okrsky a miestnosti v Modre, pre voľby do BSK 2013:

Okrsok č. 1 – miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra Ulice: Dukelská, Kalinčiakova, Kukučínová, Podhorská, Nám. Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom

Okrsok č. 2 – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského č. 1/A, Modra Ulice: Družstevná, Komenského č. 1, 2, 4, 6

Okrsok č. 3 – miestnosť: Mestské centrum sociálnych služieb Modra (MCSS), Súkenícka ul. č. 4, Modra Ulice: Štúrova, Horná, Baštová, Dolná, Kostolná, Moyzesova, Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Okrsok č. 4  –  miestnosť: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra Ulice: Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova, Cpinova, Dr. Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova, Jesenského, Kollárova, Kellenbergerova, Sládkovičova, Bernolákova, Štefánikova, Vinárska, Sokolská, Ferdinanda Píseckého, Jána Bakoša

Okrsok č. 5 –  miestnosť: Kultúrny dom, Partizánska 88 Modra – Kráľova Ulice: Partizánska, Trnavská, Karpatská, Národná, Puškinova, Pod vinicami

Okrsok č. 6  – miestnosť: Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra Ulice: 1. mája, Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského, Komenského č. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28

Okrsok č. 7 – miestnosť: Slovenská zdravotnícka univerzita (bývalá Zdrav. škola), Harmónia č. 3019 Ulice:  Harmónia, Piesok, Lúčna, Potočná

Kontaktná osoba za mesto Modra:
Eva Horváthová, tel.: 033/6908327, email: eva.horvathova@modra.sk

What do you think?

Modranské vinobranie 2013

Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení Roku Ľudovíta Štúra