in

Začína vykurovacie obdobie

Tlačová správa: OR HaZZ, Pezinok (neprešlo jazykovou úpravou).

Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť, nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu, nevhodná konštrukcia komína.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW  1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW  1 x za 6 mesiacov

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových domov doporučujeme Vám udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov, požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, inštaláciu vykurovacích telies zveriť vždy odborníkom.

Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

What do you think?

Október v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Šípkový lekvár